Sådan arbejder vi

Samarbejde

Den væsentligste del i byggeforløbet er det gode samarbejde.
Vedbæk Byg udformer og administrerer altid alle aftaler med fuldstændig åbenhed.

Aftalegrundlag

De fleste aftaler tager udgangspunkt i et skitseprojekt.
Kontrakten med bygherren udformes som en samarbejdsaftale,
hvor forudsætningerne for samarbejdet nøje er beskrevet.

Budgettering

Vi udarbejder et budget for byggeriet i henhold til bygherrens ønsker og økonomi.
Budgettet indeholder et rådighedsbeløb til uforudsete udgifter under byggeforløbet.
Når budgettet er godkendt af begge parter, starter projekteringen.

Projektering

I projekteringsfasen varetager Vedbæk Byg bygherrens rolle over for ingeniør- og arkitektfirmaer.
Vi laver løbende reviderede kalkulationer, så sagens økonomiske rammer bliver overholdt.

Entrering med leverandører og fagentreprenører

Vedbæk Byg står for indkøb af leverancer og fagentreprenører.
Det sker løbende både under og efter projekteringsforløbet.

Sammen med ingeniør- og arkitektfirmaerne laver vi et udbudsmateriale til indhentning af priser hos leverandører og fagentreprenører.
Efter forhandling med de forskellige udbydere udformer vi kontrakter i henhold til AB92.

Økonomistyring

I fasen med projektering og entrering sker der en del korrektioner i budgettet.

Kan ydelserne købes billigere end budgetteret, vokser rådighedsbeløbet.
Er det vanskeligt at købe ind inden for de budgetterede rammer, reduceres rådighedsbeløbet.

Hvis der er fare for, at byggeomkostningerne overstiger det aftalte, afklarer Vedbæk Byg eventuelle ændringer med bygherren,
så det aftalte budget kan overholdes.
Alternativt kan vi blive enige om, at der inddrages forbedringer i byggeriet, hvis den samlede økonomi tillader det,
eller bygherren skønner, at der er økonomisk grundlag for at ændre forudsætningerne.
Det vil sige, at en forøgelse af de samlede byggeomkostninger godt kan komme på tale ud fra en totaløkonomisk betragtning.

Byggeledelse

Det er Vedbæk Byg, der styrer byggesagen fra start til slut.
Der afholdes byggemøder i nødvendigt omfang.
Byggeriet gennemgåes løbende for at sikre, at det udføres i henhold til de indgåede aftaler om kvalitet, tid og økonomi.
Herudover anviser vi fakturaer fra leverandører og fagentreprenører til betaling i det omfang, de er berettiget til det.